„Mój elektryk”

Dodatkowo Kia ogłosiła własny program dopłat do zakupu elektrycznych e-Soula i e-Niro z roku modelowego 2021, w którym korzyści łączą się ze sobą! Tym samym można oszczędzić blisko 50 tysięcy złotych.
 polmotor_mojelektryk_www-2

W pierwszym etapie wnioski o dotacje na zakup pojazdów mogą składać osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej a następnie – w ciągu kilku tygodni – taką możliwość otrzymają przedsiębiorcy, samorządy i inne instytucje. Według NFOŚiG w trzecim etapie będą to banki, które za pośrednictwem firm leasingowych będą dystrybuowały dopłaty do leasingu.

Ile wyniesie dopłata z programu „Mój Elektryk”?

Jak zapowiada Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej największe dopłaty uzyskają chętni na samochody dostawcze (nawet do 70 tys. zł). Dofinansowanie do zakupu samochodu elektrycznego wyniesie 18750 zł. Z wyższego dofinansowania w wysokości 27000 zł, skorzystać może posiadacz Karty Dużej Rodziny. W obu przypadkach kwoty dofinansowania są niezależne od ceny kupowanego samochodu (o ile mieści się on w limicie).

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zakup samochodu elektrycznego w cenie do 225 tys. zł brutto (z podatkiem VAT). Na samochody zakupione w wyższych cenach nie będzie można uzyskać dofinansowania. Limit ten został zniesiony całkowicie dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Korzystający ze wsparcia nie będą zobowiązani do osiągnięcia wyznaczonego limitu minimalnego przebiegu rocznego. Dofinansowanie obejmuje zarówno zakup, jak i najem pojazdów. Będzie możliwość ubiegania się o dofinansowanie więcej niż jednego pojazdu.

pspa_doplaty_moj_elektryk_infografika_A4-02

Wnioskodawcy nie będący osobami fizycznymi, na pojazdy kategorii M1 będą mogli uzyskać do 27 tys. zł w przypadku deklarowanego średniorocznego przebiegu powyżej 15 tys. km (mniejszy przebieg umożliwia otrzymanie dofinansowania w wysokości 18,75 tys. zł), a na pojazdy kategorii L1e-L7e wsparcie w wysokości 4 tys. zł (do 30% kosztów kwalifikowanych). Natomiast dofinansowanie zakupu pojazdów kategorii N1 (dostawcze), M2 oraz M3 wyniesie maksymalnie 70 tys. zł (do 30% kosztów kwalifikowanych). Warunkiem będzie zadeklarowanie średniorocznego przebiegu powyżej 20 tys. km. Mniejszy uprawnia do otrzymania dotacji na poziomie do 50 tys. zł (20% kosztów kwalifikowanych). Dofinansowanie obejmie zarówno zakup, jak i leasing pojazdów.

Zrzut ekranu 2021-07-10 o 16.03.30

Dzięki programowi Kia GoElectric klienci mogą zamienić auto z silnikiem spalinowym na elektryczne o zasięgu do 455 km i oszczędzić tym samym blisko 50 tysięcy złotych.

– Premia za odkup samochodu dowolnej marki z silnikiem spalinowym wynosi 7.700 zł

– W ramach programu Kia Charge Home rabat na zakup wallboxa wynosi teraz 50%, czyli 1.775 zł

– Do aż 13.800 zł można zyskać dzięki programowi Kia Eco Drivers dla osób, które mają instalację fotowoltaiczną (7% rabatu na zakup e-Soula lub e-Niro)

– Dodatkowy zysk zapewnia atrakcyjne finasowanie dzięki kredytowi 50/50 z RRSO, która wynosi 0 procent

– Łączna wartość korzyści, które oferuje Kia, to ponad 22 tys. zł

– Dopłaty Kia łączą się z dotacjami w ramach rządowego programu „Mój elektryk”, w którym można wnioskować o maksymalnie 27 tys. zł

Poznaj nasze samochody elektryczne:


Nissan Leaf

Zrzut ekranu 2021-07-10 o 16.07.29

OFERTA SPECJALNA

Domowa stacja ładowania WALLBOX 7.4kW za 1 zł*

NISSAN LEAF W PROGRAMIE RZĄDOWYCH DOPŁAT DO ZAKUPU SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH

Przykładowe kalkulacja dla wersji 40kWh VISIA finalnego kosztu samochodu z uwzględnieniem maksymalnego poziomu dopłat możliwego do uzyskania przez klienta indywidualnego (uzyskanie dopłaty jest po stronie klienta). Szczegóły programu oraz zasad ubiegania sie dopłaty znajdują sie na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Nissan e-NV200

Zrzut ekranu 2021-07-14 o 08.03.28

Kia e-Niro

Zrzut ekranu 2021-07-10 o 16.10.09

Kia e-Soul

kia-e-soul-suv-my19-utility-mode

 

Kia EV-6

Zrzut ekranu 2021-07-10 o 16.16.34

Renault ZOE

Zrzut ekranu 2021-07-10 o 16.18.19

Renault Kangoo

Zrzut ekranu 2021-07-10 o 16.21.31

 

RENAULT MASTER E-TECH ELEKTRYCZNY

Zrzut ekranu 2021-07-10 o 16.22.21

RENAULT

NISSAN

KIA

SUBARU

DACIA

SuperPewniak

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.

Ul. Andrzeja Struga 73

70-784 Szczecin

Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się ze specialistą zakresu ochrony danych osobowych  za pośrednictwem adresu: rodo@polmotor.pl.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. w szczególności:

 

 1. kierując się zasadami celowości i adekwatności polegającymi na tym, iż POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa poniżej;
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
  1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy),
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. w celu:
  1. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta,
  2. organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych,
  3. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
  4. prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i towaru;
 4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie odrębnej zgody w celu:
  1. dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej,
  2. przekazywania klientowi informacji o produktach i usługach współpracujących z POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O., o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail),
  3. analiz preferencji klienta, informowania klienta o promocjach i konkursach, zbliżających się terminach przeglądów i upływu ważności posiadanych produktów własnych i obcych (np. ubezpieczenia),
  4. marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.,
  5. marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O., przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.
 5. Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt 4 lit. d) i e) może być realizowany przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. urządzeń służących do automatycznego inicjowania połączeń telefonicznych).
 6. Państwa dane osobowe w wyjątkowych sytuacjach mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie za Państwa jednoznaczną zgodą uzyskaną po uprzednim przestawieniu Państwu zasad i potencjalnych skutków takiego przekazania.
 7. W przypadku określonym w pkt 6 Państwa dane będą zabezpieczone z wykorzystaniem właściwych rozwiązań technicznych i technologicznych zgodnych z dobrymi praktykami stosowanymi w procesie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający im poufność.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – decyzje dotyczące Państwa sytuacji nie będą podejmowane za pomocą specjalizowanych algorytmów, w tym również w formie automatycznego profilowania.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 

 1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.,
  3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 2. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 3. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
 7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych lub przesyłając korespondencję do POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. (adresy zostały podane na wstępie).

 

Kategorie odbiorców danych (w tym podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.):

Partnerzy handlowi (np. agenci, sponsorzy), firmy windykacyjne, firmy ubezpieczeniowe, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

 

*              Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyre